en | pl | hu | es | pt | cs | fr
de | nl | it | ro | tr | bg | ru
AS 24 връзка

AS 24 връзка

Идентификация на потребителя :
Потребител * :
Парола :

* Факултативно поле

OK

С натискане на "Свързване" Вие се съгласявате с хартата на потребителя

Предоставяйки Вашия документ за идентификация, имате достъп до потребителската уеб страница и до InfoService (ако сте абонирани)

Харта на потребителя

PIN кодът е строго персонален и конфиденциален. В никакъв случай не трябва да се разкрива на друг. Държателят на картата е отговорен, по настоящето споразумение и общото право, ако друг използва картата дори без знанието му. Ако картодържателят разбере, че друг знае PIN кодът му, трябва незабавно да уведоми AS 24. Катодържателят освобождава от отговорност AS 24, родители, пълномощници, служители и ръководството за вреди причинени при използването на уебсайта на AS 24.

Следващ