en | pl | hu | es | pt | cs | fr
de | nl | it | ro | tr | bg | ru
Verbinding AS 24

Verbinding AS 24

Klantnummer :
Gebruiker* :
Wachtwoord :

* Optioneel veld

OK

Door te klikken op Verbinden verklaart u kennis genomen te hebben van de gebruiksregels en hiermee akkoord te gaan.

U hebt toegang tot onze klantesite en onze InfoService op voorwaarde dat u daarop geabonneerd bent en u uw klantnummer en toegangscode opgeeft.

Gebruiksregels as24.com

De toegangscode van de gebruiker is strikt persoonlijk en confidentieel. De gebruiker verbindt zich ertoe deze aan niemand door te geven. Conform deze overeenkomst en het gemeen recht is de gebruiker verantwoordelijk voor de uitvoering en de gevolgen van zijn contract, zelfs zonder zijn medeweten. De gebruiker verbindt zich ertoe om AS 24 in te lichten over ieder frauduleus gebruik van zijn AS 24-toegang, klantnummer of toegangscode. Noch AS 24, noch de betrokken ondernemingen, hun bestuurders, vertegenwoordigers of werknemers, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventueel misbruik van de AS 24-website.

Zie vervolg